PROJECT MANAGER / KIEROWNIK PROJEKTU (W/M) F/H

I apply
 • Subsidiary :  Macro Molds Polska

 • Contract type:  Permanent contract

 • Work time:  Full time

 • Localization Tychy

Company

Who are we ?

In an international and important growth context, we are experts in conception and realization of made-to-measure specific equipments for industry.

We adapt to our world evolutions to offer our clients new technical and innovative ideas.

Our passion ?

Automobile and a taste for challenges that drive us to go further and reinvent ourselves all the time.

Our mindset ?

Thinking ahead !

In an important growth and developing competitivity context, we look for a PROJECT MANAGER (W/M)

________________________________________________________________________________________________

Kim jesteśmy? 

W ważnym, międzynarodowym kontekście wzrostu jesteśmy ekspertami w zakresie koncepcji i realizacji dotosowanych do potrzeb urządzeń dla przemysłu. Dostosowujemy się do ewolucji naszego świata, aby oferować naszym klientom innowacyjne technicznie pomysły. 

Nasza pasja? 

Branża motoryzacyjna oraz zamiłowanie do wyzwań, które sprawiają, że idziemy dalej i ciągle odkrywamy siebie na nowo. 

Nasz sposób myślenia? 

Thinking ahead! 

W kontekście rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności obecnie szukamy KIEROWNIKA PROJEKTU (K/M).

Post description / Zakres Obowiązków

Managing multifuntional, special machinery and factory automation projects. Continuous development of this product line within Macro Molds

 • Establishing techincal requirements with customers
 • Veryfying customer specifications and CAD data received with RFQ’s.
 • Preparing preliminary technica concepts and solutions for offers
 • Preparing technical/comercial offers for customers, Gardian of the their rentability. Maintaining contacts with the French and Tchèque Teams, to share the group experiences.
 • Managing projects from design stage to final commissioning
 • Creating and managing all required project documentation
 • Controling of project Cad data, drawings, BOM and production documentation
 • Final control of finished machine to release it for shipment
 • Participating in trials and final production runs at customer
 • Coordinating after-market activities and service
 • Negociation of the delays taking into account the schedule (relation with the planning manager).
 • Follow up the technico-economic evolutions of the project (board +/- values, traceability of clients modifications, amendments management).
 • Creating libraries of internal standard solutions
 • Maintaining contacts with suppliers of key materials, components and services related to manager projects
 • Performing any other tasks requested by management required for current needs of the company
 • Complying with security norms and internal company policies
 • Assure your project experience feedback (project conclusions organisation).
 • Be technology intelligent on the market evolutions and waiting
 • Assure of the budget information transmission to the other members of the project team /Optimise project steps to optimise treasury

Current / Completed projects follow-up :

 • Assure the reports and clients information diffusion to teams working on the projects.
 • Impact action plans if necessary.
 • Detect, in collaboration with the different services, the potential differences with the clients specifications (speed, quality, capability,…).
 • Prepare and participate to your project conclusions, and assure the experience feedback.

Respect of delays and participate to continuous improvement :

 • Assure methods and tools improvement and participate to new tools implementation for continuous improvement.
 • Organise projects conclusions.
 • Knowledge of QMS – Quality Management System - (genera l cartography of the company, different process and procedures, standard documents etc.) and use it as it is, while participating to its improvement.

________________________________________________________________________________________________

Prowadzenie projektów wdrożeń wielofunkcyjnych zautomatyzowanych maszyn i narzędzi. Rozwój tej linii produktowej w ramach firmy.

 • Ustalanie założeń technicznych z klientem
 • Weryfikacja danych technicznych i modeli przesyłanych przez klienta
 • Przygotowanie wstępnych koncepcji technicznych do ofert
 • Przygotowanie ofert techiczno-ekonomicznych do kientow
 • Zarządzanie procesem realizacji projektu od etapu koncepcji do etapu wdrożenia produkcyjnego
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej
 • Weryfikacja rysunków, modeli, list materiałowych i dokumentacji warsztatowej
 • Kontrola ostateczna zwalniająca gotowy wyrób do wysyłki
 • Uczestnictwo w próbach produkcyjnych i odbiorach u klienta
 • Koordynacja działań posprzedażnych i serwisowych
 • Tworzenie bibliotek rozwiązań standardowych
 • Negocjowanie terminów z uwzględnieniem harmonogramu (relacja z kierownikiem plan-owania)
 • Śledzenie zmian techniczno-ekonomicznych projektu (wartości +/-, identyfikacja modyfikacji klientów, zarządzanie poprawkami)
 • Kontakty z dostawcami najważniejszych materiałów, komponentów i usług
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z aktualnych potrzeb dla dobrego
 • funkcjonowania firmy
 • Przestrzeganie regulaminu pracy oraz zasad BHP i p.poż
 • Przekazywanie informacji budżetowych do innych członków zespołu projektoweg
 • Optymalizacja etapów projektu w celu optymalizacji zasobów finansowych
 • Komunikacja na tematy projektowe (organizacja wniosków z projektu
 • Innowacyjność w obliczu zmian i oczekiwań na rynku

Kontynuacja bieżących /zakończonych projektów :

 • Przekazywanie raportów i informacji o klientach do zespołów pracujących nad projektami
 • W razie potrzeby wywieranie wpływu na plany działania
 • Badanie, we współpracy z różnymi serwisami, potencjalnych różnic w specyfikacjach klientów (szybkość, jakość, możliwości, …)
 • Przygotowanie wniosków z projektu oraz zapewnienie informacji zwrotnej

Poszanowanie terminów i udział w ciągłym doskonaleniu : 

 • Zapewnienie doskonalenia metod i narzędzi oraz uczestnictwo we wdrażaniu nowych narzędzi w celu ciągłego doskonalenia
 • Organizacja wniosków z projektów
 • Znajomość SZJ - System Zarządzania Jakością - (ogólna kartografia przedsiębiorstwa, różne procesy i procedury, standardowe dokumenty itp.) i uczestnictwo w jego doskonaleniu

Wanted profile / Wymagania

 • 5 years experience in design and production of special machinery
 • engineering degree in related field
 • familiar with automotive industry
 • competence in managing project teams
 • experience in offer preparation, cost calculation, budgeting planning and project control
 • fluent in English, French much welcomed
 • proactive personality, task orientation, ability to work under pression, fixed on meeting deadlines

_____________________________________________________________________________________________

 • 5 letnie doświadczenie w budowie maszyn specjalnych
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość branży motoryzacyjnej
 • umiejętność prowadzenia projektów oraz zarządzania zespołem projektowym
 • wiedza z zakresu ofertowania, budżetowania, planowania i kontroli projektu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany francuski
 • proaktywność, nastawienie na realizację założonych celów i umiejętność
 • wykonywania pracy pod presją czasu oraz terminowość wykonywania zadań

Réf: dd7d78f0-3ecb-43c2-c82c-08d869c37b2e

This position has been filled.

Share job

Our last jobs